Negative answers

The following authorites are those who have answered that they do not collect any information from private companies about user data, nor have they tried to file take-down notices.

Government- owned companies

 • Luftfartsverket
 • Sjöfartsverket

Police authorities
Statens kriminaltekniska laboratorium

Agencies under the parliament

 • Riksdagens ombudsmän
 • Rksdagsförvaltningen
 • Sveriges riksbank

The Swedish courts and court services

 • Pantbesvärsrätten
 • Borås tingsrätt
 • Eksjö tingsrätt
 • Förvaltningsrätten i Jönköping
 • Förvaltningsrätten i Karlstad
 • Förvaltningsrätten i Luleå
 • Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstolen
 • Förvaltningsrätten i Umeå
 • Förvaltningsrätten i Uppsala
 • Gotlands tingsrätt
 • Gävle tingsrätt
 • Göta hovrätt
 • Haparanda tingsrätt
 • Hovrätten för Nedre Norrland
 • Hovrätten för Skåne och Blekinge
 • Hovrätten för Övre Norrland
 • Jönköpings tingsrätt
 • Kalmar tingsrätt
 • Kammarrätten i Göteborg
 • Kammarrätten i Stockholm
 • Kammarrätten i Sundsvall
 • Lyksele tingsrätt
 • Norrköpings tingsrätt
 • Norrtälje tingsrätt
 • Nyköpings tingsrätt
 • Sundsvalls tingsrätt (Rättshjälpsmyndigheten)
 • Svea hovrätt
 • Umeå tingsrätt
 • Uppsala tingsrätt
 • Västmanlands tingsrätt

Government agencies

 • Arbetsgivarverket
 • Blekinge tekniska högskola
 • Bolagsverket
 • Boverket
 • Dans- och cirkushögskolan
 • Domarnämnden
 • Ekonomistyrningsverket
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finanspolitiska rådet
 • Folke Bernadotteakademien
 • Forskningsrådet för miljö
 • areella näringar och samhällsbyggnad
 • Försvarets radioanstalt
 • Försäkringskassan
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Dalarna
 • Högskolan på Gotland
 • ILO-kommittén
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
 • Justitiekanslern
 • Karlstads universitet
 • Kommerskollegium
 • Konjunkturinstitutet
 • Konkurrensverket
 • Konstfack
 • Konsumentverket
 • Kungliga konsthögskolan
 • Kungliga musikhögskolan
 • Kustbevakningen
 • Lagrådet
 • Lantmäteriet
 • Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Lotteriinspektionen
 • Lunds universitet
 • Länsstyrelsen i Blekinge län
 • Länsstyrelsen i Gävleborgs län
 • Länsstyrelsen i Hallands län
 • Länsstyrelsen i Jämtlands län
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Länsstyrelsen i Värmlands län
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Mittuniversitet
 • Myndigheten för handikappolitisk samordning
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Nationalmuseeum med Prins Eugens Waldemarsudde
 • Nordiska Afrikainstitutet
 • Nämnden för hemslöjdsfrågor
 • Pensionsmyndigheten
 • Polarforskningsnämnden
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Sametinget
 • Skogsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet
 • Statens konstråd
 • Statens servicecenter
 • Statens tjänstepensionsverk
 • Statens VA-nämnd
 • Statistiska centralbyrån
 • Statskontoret
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • Södertörns högskola
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Trafikanalys
 • Ungdomsstyrelsen
 • Universitets- och högskolerådet
 • Uppsala universitet
 • Valmyndigheten
 • Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
 • Överklagandenämnden för studiesstöd

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s