“Non-answers” and no answer

For a majority of authorities, we have yet to receive an answer to our initial questionnaire. This has several different reasons, many of which we can only speculate. However, we have also gotten a few good indications to reasons for not replying. As we displayed in “Answers from authorities”, the different categories for non answers that we’ve found are:

“Don’t know”/Willing but unable. Meaning that the respondent lacks the knowledge to give us what we have requested. We have 12 answers in this category.
– Willing but not permitted or unable. Meaning that the respondent wants to help, but is not allowed to give us the information, or is otherwise unable to help. We have 5 answers in this category.
– Forwarded the question, but no appropriate personnel. Meaning that they have tried to find someone within the authority, but the request has dissapeared in the loop. We have 28 answers in this category.
– Declines to participate. Meaning that they have gotten the request, but have actively declined to participate anyhow. We have 3 answers in this category.
– No answer. Meaning that we have yet to receive an  answer from the authority.

Below are all the authorities listed from all the previous categories, however, we have not sorted them via the same categories as the project is still in progress.

Will not participate

 • Arbetsmiljöverket
 • Förvaltningsrätten Göteborg
 • Riksrevisionen

Forwards or juggles the question / has no suitable recipient

 • Arbetsmiljöverket
 • Bokföringsnämnden
 • Brottsoffermyndigheten
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Datainspektionen
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • Exportkreditnämnden
 • Forum för levande historia
 • Försvarets materielverk
 • Försvarets radioanstalt
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Kristianstad
 • Kammarkollegiet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelsen i Blekinge län
 • Länsstyrelsen i Gävleborgs län
 • Länsstyrelsen i Hallands län
 • Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • Länsstyrelsen i Uppsala län
 • Migrationsverket
 • Stockholms universitet
 • Tillväxtverket
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
 • Rikspolisstyrelsen
 • Riksrevisionen
 • Riksbanken
 • Svenska kraftnät
Can but do not want to / can not answer
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försvarets materielverk
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
 • Riksrevisionen
 • Riksbanken
 • Förvaltningsrätten Göteborg
Do not know / Do not think the question is relevant authority / Want but can not answer, lack of knowledge
 • Bokföringsnämnden
 • Högskolan i Borås
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Länsstyrelsen i Gävleborgs län
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
 • Operahögskolan i Stockholm
 • Statens museer för världskultur
 • Riksrevisionen
No answer

 • Alkoholsortimentsnämnden
 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Arbetsförmedlingen
 • Arkitekturmuseet
 • Arvfondsdelegationen
 • Barnombudsmannen
 • Brottsförebyggande rådet
 • Centrala etikprövningsnämnden
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • e-legitimationsnämnden
 • Ersättningsnämnden
 • Fideikommissnämnden
 • Finansinspektionen
 • Forskarskattenämnden
 • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
 • Försvarshögskolan
 • Försvarsmakten
 • Försvarsunderrättelsedomstolen
 • Gentekniknämnden
 • Harpsundsnämnden
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • Högskolan i Skövde
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Institutet för rymdfysik
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Karolinska institutet
 • Kemikalieinspektionen
 • Konstnärsnämnden
 • Kriminalvården
 • Kriminalvårdsnämnden
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kungliga biblioteket
 • Kärnavfallsfondens styrelse
 • Linnéuniversitetet
 • Livsmedelsverket
 • Luleå tekniska universitet
 • Länsstyrelsen i Gotlands län
 • Länsstyrelsen i Skåne län
 • Länsstyrelsen i Västerbottens län
 • Länsstyrelsen i Västmanlands län
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län
 • Malmö högskola
 • Medlingsinstitutet
 • Moderna museet
 • Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
 • Myndigheten för kulturanalys
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Myndigheten för vårdanalys
 • Mälardalens högskola
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Naturvårdsverket
 • Notarienämnden
 • Nämnden mot diskriminering
 • Patent- och registreringsverket
 • Postverkets avvecklingsorganisation
 • Presstödsnämnden
 • Regeringskansliet
 • Revisiorsnämnden
 • Riksdagens arvodesnämnd
 • Riksgäldskontoret
 • Riksutställningar
 • Rymdstyrelsen
 • Rättshjälpsnämnden
 • Rättshjälpsmyndigheten
 • Rättsmedicinalverket
 • Sameskolstyrelsen
 • SIDA
 • Skatterättsnämnden
 • Skatteverket
 • Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
 • Skolväsendets överklagandenämnd
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Statens ansvarsnämnd
 • Statens energimyndighet
 • Statens fastighetsverk
 • Statens folkhälsoinstitut
 • Statens geotekniska institut
 • Statens haverikommission
 • Statens historiska museer
 • Statens institutionsstyrelse
 • Statens jordbruksverk
 • Statens maritima museer
 • Statens medieråd
 • Statens musikverk
 • Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
 • Statens personadressregisternämnd
 • Statens skaderegleringsnämnd
 • Statens skolverk
 • Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Statens överklagandenämnd
 • Stockholms dramatiska högskola
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Svenska EFS-rådet
 • Svenska institutet
 • Svenska institutet för europapolitiska studier
 • Sveriges författarfond
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Transportstyrelsen
 • Tillverket
 • Umeå universitet
 • Universitetskanslersämbetet
 • Verket för innovationssystem
 • Vetenskapsrådet
 • Åklagarmyndigheten
 • Örebro universitet
 • Överklagandenämnden för högskolan
 • Marknadsdomstolen
 • Domstolsverket
 • Alingsås tingsrätt
 • Attunda tingsrätt
 • Blekinge tingsrätt
 • Eskilstuna tingsätt
 • Falu tingsrätt
 • Förvaltningsrätten i Linköping
 • Förvaltningsrätten i Härnösand
 • Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Förvaltningsrätten i Växjö
 • Gällivare tingsrätt
 • Göteborgs tingsrätt
 • Halmstads tingsrätt
 • Helsingborgs tingsrätt
 • Hovrätten för Västra Sverige
 • Hudiksvalls tingsrätt
 • Hässleholms tingsrätt
 • Högsta domstolen
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Kammarrätten i Jönköping
 • Kristianstads tingsrätt
 • Linköpings tingsrätt
 • Luleå tingsrätt
 • Lunds tingsrätt
 • Malmö tingsrätt
 • Mora tingsrätt
 • Nacka tingsrätt
 • Skaraborgs tingsrätt
 • Skellefteå tingsrätt
 • Solna tingsrätt
 • Stockholms tingsrätt
 • Södertälje tingsrätt
 • Södertörns tingsrätt
 • Uddevalla tingsrätt
 • Varbergs tingsrätt
 • Vänersborgs tingsrätt
 • Värmlands tingsrätt
 • Växjö tingsrätt
 • Ystads tingsrätt
 • Ångermanlands tingsrätt
 • Örebro tingsrätt
 • Östersunds tingsrätt

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s